วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วัน ที่ 10 พฤษภาคม 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ (สอนปรับพื้นฐาน)
เวลา08.30-08.40น. ยืนรับนักเรียนและควบคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้อง ทำความสะอาด และจัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธงและร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงและแนะนำตัวให้นักเรียนรูจักหน้าเสาธง
เวลา 09.40-10.40น. เขียนตารางสอนที่ใช้ในการสอนปรับพื้นฐาน(ทำต้นฉบับ)
เวลา 10.40-11.40น. สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 11.40-12.30น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา 13.30-14.30น. สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 14.30-15030.น.สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1
เวลา15.30-16.30น.ส่งนักเรียนกลับบ้าน
ผลการปฏิบัติงาน
1.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
2.ความมีน้ำใจ
3.การมีเทคนิคคุมนักเรียนในชั้นเรียน
4.ความคล่องในเนื้อหาการสอน
ปัญหาและการแก้ไข
1. นักเรียนประมาณ 40% เขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยการ ให้นักเรียนฝึกเขียนให้มากๆ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น