วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วัน ที่ 12 พฤษภาคม 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ (สอนปรับพื้นฐาน)
เวลา08.30-08.40น. ยืนรับนักเรียนที่ประตูโรงเรียนและควบคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด และจัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธงและร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
เวลา 09.40-10.40น. สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 10.40-11.40น. สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 11.40-12.30น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา 13.30-14.30น. สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 14.30-15.30น.สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เวลา15.30-16.30น.ส่งนักเรียนกลับบ้าน
ผลการปฏิบัติงาน

1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย

ปัญหาและการแก้ไข

-

วัน ที่ 13 พฤษภาคม 2555
กิจกรรมที่ปฏิบัติ (ประชุมผู้ปกครองนักเรียน)
เวลา 09.30-13.30น.- แนะนำตัวให้ผู้ปกครองรู้จักเป็นรายบุคคล
-บริการน้ำดื่มและขนมให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน
- แจกเอกสารให้ผู้ปกครองพร้อมให้คำแนะนำในหัวข้อที่ประเมิน
-จัดเก็บเอกสารจัดแยกเป็นชุด
- เก็บสถานที่ประชุม
เขียนคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
ผลการปฏิบัติงาน
การประชุมก็ไปตามแผนที่กำหนดไว้และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ปัญหาและการแก้ไข
-


วัน ที่ 14 พฤษภาคม 2555
กิจกรรมที่ปฏิบัติ (สอนปรับพื้นฐาน)
เวลา08.30-08.40น. ยืนรับนักเรียนและควบคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้อง ทำความสะอาด และจัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธงและร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
เวลา 09.40-10.40น. เขียนคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครู1
เวลา 10.40-11.40น. สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 10.40-11.40น.สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 11.40-12.30น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา 13.30-14.30น. สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1
เวลา 14.30-15030.น.สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา15.30-16.30น.ส่งนักเรียนกลับบ้าน
ผลการปฏิบัติงาน
1.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
2.ความมีน้ำใจ
3. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
4. นักเรียนชั้น ป. 1ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
-วัน ที่ 15 พฤษภาคม 2555
กิจกรรมที่ปฏิบัติ (สอนปรับพื้นฐาน)
เวลา08.30-08.40น. ยืนรับนักเรียนและควบคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้อง ทำความสะอาด และจัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธงและร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
เวลา 09.40-10.40น. สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 10.40-11.40น. สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 11.40-12.30น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา 13.30-14.30น. สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 14.30-15030.น.สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา15.30-16.30น.ส่งนักเรียนกลับบ้าน
ผลการปฏิบัติงาน
1.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
2.ความมีน้ำใจ
ปัญหาและการแก้ไข
-
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น