วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วัน ที่ 11 พฤษภาคม 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ (สอนปรับพื้นฐาน)
เวลา08.30-08.40น. ยืนรับนักเรียนที่ประตูโรงเรียนและควบคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด และจัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธงและร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
เวลา 09.40-10.40น. เขียนคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
เวลา 10.40-11.40น. สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 10.40-10-40น.สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 11.40-12.30น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา 13.30-14.30น. สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา14.30-15.30น.สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 14.30-15030.น.สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เวลา15.30-16.30น.ส่งนักเรียนกลับบ้าน
ผลการปฏิบัติงาน

1. นักเรียนตั้งใจเรียนปัญหาและการแก้ไข

-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น